رفتن به محتوای اصلی

پوشش کلیه نقاط تهران

22225314 66097606 88170374 44403411
رنگ قرمز و آبی در دکوراسیون

رنگ قرمز و آبی در دکوراسیون

قرمز در دکوراسیون

قرمز_نارنجی ،متراکم و غیر شفاف است.
گرمای رنگ قرمز در قرمز_نارنجی ٱتشین تر میشود که نمادی از زمین درحال شکوفایی است.
کنتراست صحیح به قرمز_نارنجی حالتی پر تب و تاب و ستیزه جو میدهد.
قرمز بعنوان نمادی از مریخ ،تداعی گر جهان ملتهب از جنگ و اهریمن است

بعنوان نشان فرماندهی در جنگ ها پوشیده میشد.همواره نشان انقلاب بوده است.

در دکوراسیون

در دکوراسیون

قرمز_نارنجی نمادی از عشق آتشین مادی است.

در زمینه زرد لیمویی ،قرمز نیرویی تیره و کنترل شده را بروز میدهد

و مغلوب نیروی زرد (خرد) میشود.

روی صورتی تیره گرمایی آرام و خاموش را از خود بروز میدهد.

در زمینه سبز_آبی مثل آتشی شعله ور دیده میشود.

در زمینه بنفش کم رنگ ،درخششی محدود پیدا میکند و مقاومت بنفش

کم رنگ را بر‌می‌انگیزاند.

در زمینه زرد_سبز ،قرمز ،گستاخ ،بی‌پروا ،تجاوزگر ،پرصدا دیده میشود.

در زمینه نارنجی ،قرمز همچون آتش زیر خاکستر ،تیره ،بی‌جان ،و چروکیده

به نظر میرسد.

در قهوه‌ای تیره قرمز زبانه میکشد و گرمایی خشک را ایجاد میکند.

فقط در تضاد با سیاه است که قرمز_نارنجی حداکثر شور و حرارت تسخیر ناپذیر

و اهریمنی خود را باز می‌یابد.

آبی در دکوراسیون

آرام و منفعل و همیشه سرد.منقبض و درونگرا.تداعی کننده سیستم عصبی.

مثابه نیروی طبیعت زمستانی.یک هیچ ناملموس ولی موجود است.

روح ما را با ارتعاشی از ایمان به فاصله های بی نهایت دور معنویت فرا می‌خواند.

نشانگر ایمان و فناناپذیر بودن

آبی تیره خرافات ،ترس ،اندوه ،تباهی را تداعی میکند.

به قلمرو ماوراءالطبیعی اشاره دارد.

آبی در زمینه زرد ،تیره و بدون تلألو است.زمانی که خرد درخشان

حکم می راند باورها کند و مبهم به نظر می‌آیند.

آبی در زمینه سیاه ،خالص و درخشان برق می زند.

در دکوراسیون

در دکوراسیون

زمانی که تاریکی جهل حکم می راند نور آبی ایمان مانند نوری

در دور دست می درخشد.

در زمینه یاسی (بنفش روشن) آبی ،پوچ ،منزوی ،و ناتوان است.

بنفش روشن تمام قدرت آن را با قدرت مادی قوی تر ایمان عملی می گیرد.

وقتی بنفش تیره میشود آبی نور خود را باز می یابد.

در زمینه قهوه ای تیره (نارنجی مات تیره) آبی دارای آشفتگی پرشور

قدرتمندی میشود و قهوه ای به طور همزمان رنگ زنده ای پیدا می کند.

قهوه ای مرده با آبی احیا میشود.

آبی در قرمز_نارنجی حالت تیره خود را دارد ولی درخشان میشود

و غیرواقعی.

آبی در سبز آرام میشود.

پاسخی بگذارید

تماس سریع

برگشت به بالا