رفتن به محتوای اصلی

پوشش کلیه نقاط تهران

22225314 66097606 88170374 44403411
شیرازه دوزی به روش متصل

شیرازه دوزی به روش متصل

شیرازه در کناره های قالی قرار دارد و چنانچه تمام یا قسمتی از آن آسیب دیده باشد،

باید به شیوه زیر ترمیم گردد.

شیرازه متصل

وسایل مورد نیاز:
• خامه متناسب ازلحاظ رنگ با قالی
• سوزن
• نخ چرم دوزی

شیرازه دوزی فرش

شیرازه متصل در رفو گری فرش

اگر درهنگام بافت قالی، شیرازه پیچیده شود و انتهای پودها در هر رج داخل آن باشد

و اگر در اثر ساییدگی و یا هر عاملی این شیرازه از بین رفته باشد، آن را بریده و چنانچه

قسمت ساده بافی آن پهن باشد به صورت زیر عمل می کنند: قالی را روی زمین پهن کرده

و در قسمت کنار آن، در جهت عکس خواب قالی، پرز دو رج در طول قالی از قسمت ساده بافی

قالی را با قیچی گرفته و از ته کوتاه می کنند. سپس، قالی را از پشت بر روی زمین پهن کرده

و سوزن شیرازه را با نخی که با خامه قالی – چه از لحاظ جنس و نمره – متناسب باشد،

انتخاب و داخل سوراخ سوزن می کنند، بدون آن که سر خامه را گره بزنند.

 

نخ چرم دوزی را کنار قسمت لبه قالی یعنی جایی که می خواهند شیرازه بدوزند قرار می دهند.

سوزن را از پشت داخل قالی می کنند و حالت فرو کردن سوزن باید

به صورت مایل باشد؛ به طوری که سوزن داخل پرز قالی نشود

و موقع فرو کردن سوزن در داخل قالی باید دو رج قبل از لبه و از اولین

رج قالی نزدیک ریشه در داخل قالی فرو کرده و پس از خروج، دوباره سوزن را داخل رج دوم می کنند

(چه در عرض و چه در طول). باید دقت شود که بین خامه ها فاصله نباشد

و همیشه سوزن از یک ردیف داخل شود. این کار تا انتها انجام می شود

و در انتها نخ اضافی را داخل شیرازه می پیچند تا بیرون نماند. سر نخ خامه

را نیز می توان در زیر این حالت حرکت دورانی پنهان کرد. استفاده از نخ چرم دوزی

در هنگام دوخت قالی به صورت شیرازه متصل، برای جلوگیری از کسی ماندن

یا جمع شدگی در شیرازه می باشد. البته پس از پایان بافت شیرازه،

می توان نخ چرم دوخته شده را درآورد.

شیرازه دوزی فرش

سایر شیوه های تهیه شیرازه متصل:

برای شیرازه متصل می توان قالی را به پشت روی زمین پهن کرد

و دو میخ با فاصله طول قالی در کنار لبه ها در دو طرف قالی تهبیه کرد

و بعد نخ چله مناسب با رجشمار قالی را به آن متصل کرده و هنگام دوخت شیرازه

توسط خامه می توان قالی را به دور نخ چله حرکت داد.

 

ترمیم قسمتی از شیرازه قالی :

اگر قسمتهایی از شیرازه قالی آسیب دیده ولی در کل شیرازه سالم باشد،

فقط به ترمیم همان قسمتهای آسیب دیده می پردازند. وسایل مورد نیاز مانند

شیرازه متصل عبارتند از: در بعضی موراد نخ چله مناسب، نخ چله شیرازه.

قالی را از پشت بر روی زمین پهن می کنند. اگر تارهای شیرازه نیز آسیب دیده باشد، ا

بتدا به ترمیم آن می پردازند.

 

شیرازه دوزی فرش

شیوه ترمیم قسمتی از آسیب دیدگی چله شیرازه:

ابتدا سوزن را با نخ چله متناسب با نخ شیرازه، همراه نمود و سوزن

را از یکی از دو طرف قسمت آسیب دیده – یک مقدار بالاتر –

در درون شیرازه وارد کرده و از سر دیگر شیرازه که آسیب دیده خارج می کنند.

سپس این کار را دوباره انجام می دهند. تعداد تارهایی که کشیده می شوند

باید برابر تعداد تارهای شیرازه باشد. پس از تارکشی، نخ شیرازه

را در سوزن شیرازه داخل کرده و سوزن را در شیرازه های کناری وارد می کنند

تا سر نخ آن محو شود. از آن نقطه وارد اولین رج لبه قالی شده و شیرازه دوزی را ادامه می دهند

. هنگامی که این عمل تا محل پارگی به اتمام رسید،

دوباره سوزن را وارد شیرازه کناری می کنند تا سر آن محو شود

و با قیچی سر نخ شیرازه را بریده و چنانچه زرده باشد، با سر درفش داخل شیرازه می کنند.

اگر شیرازه اخل قالی بسیار نفیس و با ارزش از بین رفته باشد

جاهای آسیب دیده باید فقط به صورت آنچه که دربالا گفته شد تعمیر شود.

در بعضی موارد، در قسمت شیرازه قالی، خامه از بین رفته است

و قالیباف در هنگام بافت به طور کامل چله ها را با خامه نپوشانده است.

در چنین مواردی، در بازار غالباً با کمک ماژیک یا جوهری که به نام نیش قلم معروف است،

روی آن را رنگ می زنند. البته رنگ جوهر یا ماژیک باید متناسب با رنگ خامه شیرازه باشد.

شیرازه دوزی فرش در قالیشویی الوند

 

پاسخی بگذارید

تماس سریع

برگشت به بالا